ข้อมูลแผนที่

กลับสู่หน้าค้นหาแผนที่

แผนที่ "cmd_fild02"

มอนสเตอร์
NPC
ร้านค้า
ชื่อมอนสเตอร์ จำนวน ระยะเวลาเกิด เกิดพื้นที่
Aster 10 0 นาที
Aster 10 0 นาที
Crab 30 0 นาที
Raggler 2 1 นาที
Raggler 32 0 นาที
Cornutus 5 3 นาที
Cornutus 10 1 นาที
Shellfish 35 0 นาที
Shellfish 5 3 นาที
Mobster 1 40 นาที
Seal 80 0 นาที
Seal 10 3 นาที
Galapago 30 0 นาที